GEO-KOM Geodetska firma

O nama

GEO-KOM d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka osnovana 2007. godine sa sjedištem u Dugoj Resi koja obavlja sve vrste geodetskih poslova i posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske, te u susjednim zemljama.

Posao je podijeljen na tri ureda od kojih je centralni u Dugoj Resi, a ispostave su u Karlovcu i Slunju. Tvrtka ima zaposlena 2 ovlaštena inženjera geodezije, 4 magistra inženjera geodezije i 6 geodetskih tehničara.

Rješenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za potrebe prodaje nekretnina
Rješenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za potrebe prodaje nekretnina

Geodetske usluge

Geodetski projekt

Geodetski projekt skup je javnih isprava, geodetsko-tehničke dokumentacije i izvješća o izvedenim geodetskim poslovima. Njime se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru. Geodetski projekt može se upotrebljavati za potrebe i u svrhu za koju je izrađen kada je potvrđen od strane katastarskog ureda. Ovlašteni inženjer geodezije daje izjavu da je zgrada ili druga građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom.

Upis objekta

Upisom objekta isti se evidentira u katastru i zemljišnoj knjizi. Navedeno je potrebno učiniti u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, radi kupnje ili prodaje nekretnine, nakon legalizacije objekata, kod etažiranja objekata, kod dizanja kredita(hipoteka).

Usklađenje katastra i ZK

Postupak kojim se međusobno usklađuju podaci iz katastra i zemljišne knjige (gruntovnice). Istovjetnost podataka nužan je preduvjet pri bilo kakvim radnjama vezanima uz imovinsko-pravne odnose, etažiranja i sl.

Iskolčenje točaka

Iskolčenje je postupak kojim se na terenu pokazuju i obilježavaju tražene točke. To mogu biti karakteristične točke katastarske čestice ili točke nekog već unaprijed konstruiranog objekta ili građevine. Zapravo to je prijenos projekta u stvarnost.

Legalizacija objekata

Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine. Za one građevine koje su bespravno sagrađene ili rekonstruirane nakon tog datuma potrebno se obratiti lokalnom upravnom tijelu nadležnom nadležnom za izdavanje građevinskih dozvola za gradnju radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.

Parcelacija zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta se provodi s ciljem promjene veličine i oblika katastarske čestice. U većini slučajeva je riječ o cijepanju čestica na više malih, a moguć je i obratan slučaj. Razlozi za pokretanje postupka parcelacije mogu biti podjela imovine, trgovanje nekretninama, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sl. Prema Zakonu o prostornom planiranju, parcelacija se može provoditi u skladu sa: lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, građevinskom dozvolom, urbanističkim planom uređenja grada, granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta. Parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se osim gore nabrojanog provoditi i u skladu sa: svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojemu nije propisana obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja, rješenjem o povratu zemljišta donesenog prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta. Parcelacija izgrađenog građevinskog zemljišta može se osim u skladu s aktima i planovima Zakona o prostornom uređenju provoditi i u svrhu spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada.

Identifikacija čestica

Kod identifikacije katastarskih čestica postoje dva slučaja. U prvom slučaju posjednik/vlasnik zna broj katastarske čestice i naziv katastarske općine, ali nezna gdje se njegovo zemljište fizički nalazi na terenu. Tada se angažira geodetski stručnjak koji će uz pomoć podataka iz katastra znati pokazati granice posjeda na terenu. Ovaj slučaj se najčešće susreće u područjima zarasle vegetacije ili u zabačenim područjima gdje nisu označene niti međe susjednih parcela. U drugom slučaju posjednik/vlasnik zna položaj svog zemljišta u stvarnosti, ali nezna koji je broj njegove katastarske čestice. U tom slučaju je također potrebno angažirati geodetskog stručnjaka koji će sa sigurnošću, temeljem izmjerenih koordinata, doznati točan broj katastarske čestice.

Snimanje iz zraka

Nudimo uslugu snimanja zemljišta bespilotnom letjelicom te naknadnom obradom podataka isporučujemo 3D model terena, digitalnu ortofoto snimku ili oblak točaka za naknadno korištenje podataka u svrhu projektiranja.

Terestričko i aerofotogrametrijsko snimanje

Prostorne informacije iz druge perspektive

Kontakt

  Kako do nas / Radno vrijeme

  Ured Slunj

  Pon-Pet 7-15h

  Ured Karlovac

  Pon-Pet 7-15h

  Reference

  Galerija